Sağlık Hizmetleri 

 Tedavi Yardım Hizmetleri  *

24.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. maddesi ile 2575 sayılı Danıştay Kanununun 64. maddesine eklenen hüküm uyarınca, Danıştay Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecektir. Bu kapsamda Kanunda sayılan hak sahiplerinin sağlık giderlerinin karşılanmasında, TBMM Başkanlık Divanı Kararı ile kabul edilen, Milletvekillerine Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri esas alınarak uygulama yapılacaktır.

Anılan yasal düzenlemeler uyarınca, Başkanlığımızca gerekli çalışmalara başlanmış olup, öncelikle hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla "hak sahibi listesi" oluşturulmaktadır. Belirlenecek olan hak sahipleri, SGK Genel Sağlık Sigortası mevzuatı kapsamı dışına çıkarılacağından, oluşturulacak bu liste, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve protokol imzalanacak sağlık kuruluşlarına bildirilecektir. Bu kapsamda Başkanlığımız ile sağlık kuruluşları arasında görüşmeler devam etmektedir.

Protokollerin tamamlanmasından sonra, hak sahiplerinin protokol imzalanan sağlık kuruluşlarından alacakları tedavi hizmetine ilişkin faturalar ilgili sağlık kuruluşunca doğrudan Kurumumuza gönderilecek ve yasal sınırlar çerçevesinde Danıştay Bütçesinden ödenecektir. Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 24.12.2017 tarihinden söz konusu protokollerin imzalandığı tarihe kadar olan süreçte hak sahiplerinin tedavi hizmeti alması karşılığında ödedikleri tedavi ücretlerine ilişkin faturayı Tedavi Hizmetleri Müdürlüğüne ibraz etmeleri halinde, ödemiş oldukları bedel anılan mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacaktır. Aynı şekilde, protokol imzalanmamış olan özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak tedavi hizmetlerine ilişkin faturalar için de aynı prosedür uygulanacaktır. 

Başkanlığımız ile Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Eczacılar Birliği arasında da "çatı protokoller" imzalanacak olup, protokollere istinaden anlaşma yapan serbest diş hekimleri ve eczacılar tarafından düzenlenecek fatura ve reçete bedelleri de yine yasal sınırlar çerçevesinde Danıştay Bütçesinden ödenecektir. Protokol imzalanan; Özel Hastaneler, Üniversite Hastaneleri, Tıp Merkezleri, Özel Diş Tedavi Merkezleri, Serbest Diş Hekimleri, Laboratuavarlar, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri, Tıbbi Görüntüleme Merkezleri ile Eczaneler Danıştay Başkanlığımızın internet sitesi üzerinden güncellenerek yayınlanacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Tedavi Yardımından Faydalanan Hak Sahiplerinin Dikkat Edeceği Hususlar

 


 

* Yeni gelecek bilgiler ışığında internet sayfamız sürekli olarak güncellenecektir.